1. Partijen en definities

1. Nederlands tekstinstituut: Nederlands tekstinstituut B.V., gevestigd te Westervoort aan de Hamersestraat 5 (6931 EV), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71250581, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Verdere gegevens van Nederlands tekstinstituut:
Website: o.a. www.nederlandstekstinstituut.nl,
Email: info@nederlandstekstinstituut.nl
Btw-identificatienummer: NL858636906B01
3. Opdrachtgever: de (potentiële) afnemer van aangeboden diensten van Nederlands tekstinstituut.

2. Toepasselijkheid

1. Nederlands tekstinstituut verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Nederlands tekstinstituut en al dan niet daaruit voortvloeiende overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan en in de toekomst zullen aangaan.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Derden die door Nederlands tekstinstituut bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

3. Aanbod en overeenkomst

1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderszins, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk en heeft een geldigheidsduur van 15 dagen na offertedatum, tenzij anders schriftelijk door Nederlands tekstinstituut is aangegeven.
2. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.
4. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Nederlands tekstinstituut.
5. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Nederlands tekstinstituut een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Nederlands tekstinstituut, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering van de overeenkomst.

4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Nederlands tekstinstituut behartigt de belangen van Opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. Nederlands tekstinstituut zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Alle diensten van Nederlands tekstinstituut worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Nederlands tekstinstituut heeft het recht om alles dat bij de opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven op eigen wijze uit te voeren. De verschuldigdheid van het honorarium is derhalve op geen enkele wijze afhankelijk van de uitkomst van de opdracht.
2. Nederlands tekstinstituut zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor Opdrachtgever Nederlands tekstinstituut altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
3. Het staat Nederlands tekstinstituut vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. De toepassing van art. 7:404 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Opdrachtgever erkent dat Nederlands tekstinstituut geen expertise bezit ten aanzien van het onderwerp van het door haar geredigeerde en/of opgestelde materiaal.
5. Nederlands tekstinstituut is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Nederlands tekstinstituut de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de daaraan verbonden factu(u)r(en) heeft voldaan.
7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht verandert, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd, waaronder de vergoeding voor Nederlands tekstinstituut. Nederlands tekstinstituut zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
8. Indien Opdrachtgever instructies geeft aan Nederlands tekstinstituut die afwijken van de bestaande overeenkomst tussen partijen dan is Nederlands tekstinstituut gerechtigd om eerst uitvoering aan de instructies te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Nederlands tekstinstituut daartoe bevoegde persoon en Opdrachtgever akkoord is met de door Nederlands tekstinstituut aan de uitvoering van de instructies verbonden voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de afwijkende instructies levert geen tekortkoming van Nederlands tekstinstituut op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
9. Zonder daardoor in gebreke te komen, kan Nederlands tekstinstituut een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

5. Verbintenissen van Opdrachtgever

1. Opdrachtgever stelt Nederlands tekstinstituut in de gelegenheid de opdracht te verrichten. Opdrachtgever verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Nederlands tekstinstituut. Hieronder wordt onder andere begrepen:
a) Ervoor zorgen dat Nederlands tekstinstituut tijdig kan beschikken over de voor de opdracht benodigde gegevens en documenten;
b) Nederlands tekstinstituut op de overeengekomen momenten toegang te verschaffen tot de fysieke en digitale locaties waarin de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde documenten zijn ondergebracht.
c) de locatie op een zodanige wijze in te richten en ter beschikking te stellen, dat Nederlands tekstinstituut – of de door haar ingeschakelde derden – onmiddellijk bij aankomst kan aanvangen met de uitvoering van de werkzaamheden.
2. Indien Nederlands tekstinstituut niet op het overeengekomen moment kan aanvangen met de werkzaamheden omdat Opdrachtgever niet voldoet aan haar verplichtingen op grond van lid 1 van deze voorwaarden is Opdrachtgever aan Nederlands tekstinstituut een vergoeding verschuldigd ter hoogte van EUR. 110,- (excl. BTW) per uur dat de vertraging voortduurt.
3. Opdrachtgever verplicht zich het door Nederlands tekstinstituut opgeleverde materiaal inhoudelijk te controleren. Opdrachtgever draagt te allen tijde de verantwoordelijkheid voor het door Nederlands tekstcentrum geredigeerde of opgestelde materiaal.
4. Opdrachtgever draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:
a) Inhoudelijke onjuistheden of gebreken in de door Nederlands tekstcentrum geredigeerde of opgestelde teksten;
b) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door of namens Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

6. Prijzen en betaling

1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst verklaren partijen alle bedragen en prijzen redelijk en billijk te vinden.
2. Indien Nederlands tekstinstituut met Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, is Nederlands tekstinstituut niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd om de overeenkomst om die reden te ontbinden.
3. Facturen van Nederlands tekstinstituut dienen binnen 30 dagen na ontvangst te zijn voldaan door middel van girale overboeking.
4. Nederlands tekstinstituut is gerechtigd facturen aangaande trainingen, cursussen, programma’s of trajecten voorafgaand aan deze diensten te sturen en de betreffende dienstlevering pas in gang te zetten na ontvangst van bijbehorende betalingen.
5. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Nederlands tekstinstituut terstond gerechtigd om Opdrachtgever een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 150,- exclusief btw.
6. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Nederlands tekstinstituut is het Opdrachtgever niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

7. Ontbinding

1. Nederlands tekstinstituut heeft het recht de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
a) Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nederlands tekstinstituut ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
b) Aan Opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld.
2. In geval van Ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in dit artikel zijn alle door Opdrachtgever aan Nederlands tekstinstituut verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Wanneer het werk niet volledig is voltooid, is Opdrachtgever een evenredig deel van de totale geldsom verschuldigd.

8. Garanties, onderzoek, reclames en verjaringstermijn

1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de betreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd te (doen) onderzoeken, Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen tien dagen na levering schriftelijk aan Nederlands tekstinstituut te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Nederlands tekstinstituut te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Nederlands tekstinstituut in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient Nederlands tekstinstituut in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
2. Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft alsdan eveneens gehouden tot afname en betaling van de overige waartoe Nederlands tekstinstituut opdracht is gegeven.
3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
4. Indien vaststaat dat sprake is van een gebrek en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Nederlands tekstinstituut het gebrek binnen redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Opdrachtgever, ter keuze van Nederlands tekstinstituut, vervangen of herstellen.
5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de kosten die daardoor ontstaan, waaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Nederlands tekstinstituut, integraal voor rekening van Opdrachtgever.
6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Nederlands tekstinstituut en de door Nederlands tekstinstituut bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

9. Aansprakelijkheid

1. Nederlands tekstinstituut is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet behalen van het met het door Nederlands tekstinstituut geredigeerde of opgestelde materiaal beoogde resultaat.
2. Nederlands tekstinstituut is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van inhoudelijke onjuistheden en/of onvolkomenheden in het door Nederlands tekstinstituut geredigeerde of opgestelde materiaal.
3. Nederlands tekstinstituut is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het op onjuiste, onoordeelkundige of abnormale wijze gebruik van adviezen en/of materiaal van Nederlands tekstinstituut.
4. Nederlands tekstinstituut is in het geval van aansprakelijkheid aan haar zijde uitsluitend verplicht het gebrek te herstellen, dan wel het materiaal te vervangen, dan wel facturen te crediteren, een en ander naar redelijkheid en in overleg met Opdrachtgever, zonder dat Opdrachtgever daarnaast enig recht op compensatie van vermeende schade kan doen gelden.
5. Mocht Nederlands tekstinstituut jegens Opdrachtgever aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Nederlands tekstinstituut gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of, indien die verzekeraar niet tot uitkering overgaat, tot de hoogte van de vergoeding die Nederlands tekstinstituut voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen, te vermeerderen met 15%.
6. Aansprakelijkheid van Nederlands tekstinstituut omvat nooit gevolgschade en, behoudens opzet of grove schuld, evenmin zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.
7. Opdrachtgever vrijwaart Nederlands tekstinstituut voor de in verband met de overeenkomst ontstane schadegelden door derden doordat Nederlands tekstinstituut heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door Opdrachtgever onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden. Opdrachtgever vrijwaart Nederlands tekstinstituut voor de schade en rechtsvorderingen van derden en is gehouden gevolg te geven aan de oproep in vrijwaring door Nederlands tekstinstituut.
8. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Nederlands tekstinstituut op garantie of tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden. Opdrachtgever is verplicht de aard en omvang van de geleden schade terstond aan Nederlands tekstinstituut te melden. Daarbij is Opdrachtgever verplicht al het redelijke te doen om voornoemde schade zoveel mogelijk beperken.

10. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Nederlands tekstinstituut geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zijn mede begrepen: stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportproblemen, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.
2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Nederlands tekstinstituut opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Nederlands tekstinstituut onevenredig bezwarend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Nederlands tekstinstituut bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan Opdrachtgever, en zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor enige op Nederlands tekstinstituut rustende verplichting tot vergoeding van schade ontstaat.
3. Indien Nederlands tekstinstituut bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

11. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

1. Het doen van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden behoort niet tot de opdracht van Nederlands tekstinstituut. Ditzelfde geldt voor het onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.
2. Tenzij het werk zich er niet voor leent, is Nederlands tekstinstituut te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het Opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Nederlands tekstinstituut in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.
3. De in het kader van de opdracht door Nederlands tekstinstituut tot stand gebrachte, afbeeldingen, ontwerpschetsen, teksten en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Nederlands tekstinstituut, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Nederlands tekstinstituut veranderingen in de afbeeldingen, teksten, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, aan te brengen of deze te verveelvoudigen of op te slaan.
5. Nederlands tekstinstituut heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

12. Overname en inlenen

1. Het is Opdrachtgever tot één jaar na beëindiging van de uitvoering van de aan Nederlands tekstinstituut verleende opdracht niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Nederlands tekstinstituut direct of indirect aan Nederlands tekstinstituut verbonden personen, anders dan ten behoeve van de aan Nederlands tekstinstituut verleende opdracht, te benaderen voor het verrichten van werkzaamheden of het verlenen van diensten die vergelijkbaar zijn aan de door Nederlands tekstinstituut aangeboden dienstverlening.
2. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel is Opdrachtgever Nederlands tekstinstituut een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR. 10.000,- per overtreding.

13. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

1. Nederlands tekstinstituut is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. Opdrachtgever is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Nederlands tekstinstituut.
2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Nederlands tekstinstituut exclusief absoluut bevoegd van het geschil kennis te nemen. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaat omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Nederlands tekstinstituut exclusief absoluut bevoegd van het geschil kennis te nemen.